Πρόσκληση 9ης Γενικής Συνέλευσης

kiinima ypervasi logo3

ΠΡΟΣΚΛΗΣH

Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

των Μελών του μη κερδοσκοπικού Σωματείου

με την επωνυμία «ΥΠΕΡΒΑΣΗ – ΚΙΝΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

και τον διακριτικό τίτλο «ΚΙΝΗΜΑ ΥΠΕΡΒΑΣΗ»


που εδρεύει στην Αθήνα, Αγ. Κωνσταντίνου 2, ΤΚ 10431, ΑΦΜ 997277534, ΔΟΥ Α’ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 431/2013 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (Εκουσία Διαδικασία) και έχει καταχωρηθεί με αύξοντα αριθμό 29909 στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών την 22/01/2014.

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου, καλούνται τα μέχρι 30/06/2022 ταμειακά ενήμερα τακτικά μέλη αυτού, στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση,  η οποία,  λόγω των ειδικών συνθηκών  της πανδημίας του κορωνοϊού, του συνεχιζόμενου μεγάλου αριθμού ημερησίων κρουσμάτων και του καθεστώτος τηλεργασίας μεγάλου μέρους των εργαζομένων του σωματείου, θα πραγματοποιηθεί την 22α Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00’, στα κεντρικά γραφεία του Σωματείου, Αγ. Κωνσταντίνου 2, 1ος Όροφος, ΤΚ 10431, Αθήνα, προκειμένου να αποφασίσουν επί των κατωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης :

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Απολογισμός της οικονομικής χρήσης που έληξε την 31/12/2021 και συνοπτική παρουσίαση του εν γένει έργου και των δράσεων του σωματείου μέχρι και την 30/06/2022.
  2. Έγκριση του οικονομικού απολογισμού, των πεπραγμένων της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής και των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
  3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της χρήσης 2022, που θα λήξει την 31/12/2022.
  4.  Απαλλαγή των Μελών της απερχόμενης Διοικούσας Επιτροπής από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως.
  5. Διάφορες Ανακοινώσεις


Όλα τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που επιθυμούν να συμμετάσχουν  στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, πρέπει το αργότερο εντός πέντε (05) ημερολογιακών ημερών πριν την ορισθείσα στην ημερησία διάταξη ημερομηνία σύγκλισής της, να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία στα Κεντρικά Γραφεία του Σωματείου και υπόψη του Γενικού Γραμματέα αυτού κου Γεωργίου Κοντού, αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής της ετήσιας συνδρομής τους για τα έτη 2021-2022 . Άλλως, τα ταμειακά ενήμερα Μέλη του Σωματείου που δεν συμμορφώνονται προς τις ανωτέρω προθεσμίες και διατάξεις, δεν έχουν κατά τα άρθρα 8 και 16 του Καταστατικού δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 22ας Αυγούστου 2022.


Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τη διεξαγωγή της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ορίζεται ότι η 1η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 29η Αυγούστου 2022, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια μόνο ανωτέρω θέματα ημερησίας διάταξης, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.


Αθήνα, 18/07/2022

Λογότυπο Υπέρβαση

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος
Κυριάκος Τόμπρας
ΑΔΤ ΑΝ 160061/2017
Τηλ. 210 52.00.452