Τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων: Δικαστικός φραγμός στις εταιρίες διαχείρισης

Τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων: Δικαστικός φραγμός στις εταιρίες διαχείρισης

kokkina daneia
68 / 100

Τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων: Η μεταβίβαση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το εθνικό δίκαιο, λαμβάνει χώρα, είτε με την εφαρμογή του νόμου περί τιτλοποίησης απαιτήσεων του Ν. 3156/2003, είτε με το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο Ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε εν συνεχεία με τους ν.4389/2016, ν.4390/2016, ν.4393/2016, ν.4472/2017 και ν. 4519/2018 και 4643/2019.

Της Αριάδνης Νούκα, δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω

Τα δύο αυτά θεσμικά εργαλεία αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου των πιστωτικών ιδρυμάτων είναι αυτοτελή και ισχύουν παράλληλα . Όπως, δε, ρητώς προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση του ν.4389/2016 υφίσταται δικαίωμα επιλογής του καθενός εξ’ αυτών εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά την μεταβίβαση των απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Συνεπώς, δεν τυγχάνουν συνδυαστικής εφαρμογής και η επιλογή του ενός θεσμικού πλαισίου αποκλείει την εφαρμογή των διατάξεων του άλλου. Τούτο διευκρινίστηκε και με γνωμοδοτικό έγγραφο του Υπουργείο Οικονομικών που τιτλοφορείται «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του ν. 4354/2015 κατά τη μεταβίβαση μέσω τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων», όπου επί λέξει αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 3 Α του ν. 4354/2015 δεν εφαρμόζονται στις μεταβιβάσεις απαιτήσεων μεταξύ πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και στις συναλλαγές που διέπονται από τους νόμους 3156/2003, …….., …….. »

Οι διαφορές του θεσμικού πλαισίου μεταξύ των δύο νομοθετημάτων είναι σημαντικές. Πέραν, από τον σκοπό του καθενός εξ΄ αυτών που διαφέρει ουσιωδώς, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεση που τα συνοδεύει, διαφορές εντοπίζονται

Α. στον εκδοχέα των απαιτήσεων: σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 εκδοχέας είναι η εταιρία ειδικού σκοπού, η οποία δεν έχει καμία απολύτως υποχρέωση να συνάψει σύμβαση διαχείρισης, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4354/2015 είναι η ΕΑΑΔΠ – εταιρία απόκτησης δανείων και πιστώσεων- του άρθρου 1§1β η οποία, υποχρεωτικά και με ποινή ακυρότητας της μεταβίβασης των απαιτήσεων πρέπει να συνάψει σύμβαση διαχείρισης των απαιτήσεων με ΕΔΑΔΠ -εταιρία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων- του άρθρου 1§1α.

ΠΗΓΗ dikastikoreportaz.gr

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}