Υποχρεωτική η ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας

Υποχρεωτική η ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας

kinito
60 / 100

Υποχρεωτική η ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, και αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών

Νόμος 4961/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 146/27.07.2022
Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις

Άρθρο 100
Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4727/2020

1. Στο άρθρο 96 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) ο τίτλος του άρθρου αντικαθίσταται, β) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα των παρόχων να συλλέγουν και να αποθηκεύουν τα στοιχεία ταυτότητας του συνδρομητή και τις σχετικές προϋποθέσεις, γ) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται και ο τίτλος και η παρ. 1 του άρθρου 96 διαμορφώνονται ως εξής:

«Άρθρο 96
Υπηρεσίες διαλειτουργικότητας προς παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, πρόσβασης στο διαδίκτυο και συνδρομητικής τηλεόρασης μπορούν, μετά από ειδική και ρητή συγκατάθεση του συνδρομητή, να συλλέγουν και αποθηκεύουν από τα στοιχεία που αντλούνται ή τηρούνται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή, που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α’ 136), εφόσον ο συνδρομητής έχει καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Η συλλογή των στοιχείων του συνδρομητή σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, καλύπτει την υποχρέωση των παρόχων για την ταυτοποίηση του συνδρομητή πριν τη σύναψη σύμβασης μαζί του.»

Άρθρο 101
Ρυθμίσεις σχετικά με την ταυτοποίηση χρηστών κινητής τηλεφωνίας – Τροποποίηση άρθρων 2 και 3 ν. 3783/2009

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3783/2009 (Α’ 136) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. δδ. της περ. α. ως προς τις προϋποθέσεις μη προσκόμισης επιπλέον στοιχείων στις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’, β) διορθώνεται η υποπερ. στ’ στο ορθό στστ., γ) προστίθεται νέα υποπερ. ζζ’ στην περ. α’ δ) προστίθεται νέα υποπερ. εε’ στην περ. β’ και η παρ. 4 του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή: τα στοιχεία ταυτότητας που προσδιορίζουν τον συνδρομητή με μοναδικό τρόπο.
α. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή φυσικού προσώπου περιλαμβάνουν:
αα. ονοματεπώνυμο, ββ. πατρώνυμο, γγ. τόπο και ημερομηνία γέννησης, δδ. φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου ή προκειμένου περί αλλοδαπών, άλλου αντίστοιχου εγγράφου, όπως φωτοτυπία άδειας παραμονής στην Ελλάδα ή ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς ή δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου αιτούντος άσυλο αλλοδαπού ή ειδικού δελτίου ταυτότητας αλλοδαπού φυγάδα ή ειδικού δελτίου υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας ή πιστοποιητικού μη απέλασης αλλοδαπού που έχει υποβάλει αίτηση για πολιτογράφηση ή ειδικού ταξιδιωτικού εγγράφου (T.DV) για πρόσφυγες, ανιθαγενείς ή άδεια αδείας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Δεν απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον στοιχείων στις υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’, εάν αυτά: i) προκύπτουν από το έγγραφο της υποπερ. δδ’, το οποίο δύναται να υποβάλλεται σε φωτοτυπία ή σε ηλεκτρονική μορφή ή ii) συλλέγονται και αποθηκεύονται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εε. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), εάν υπάρχει, στστ. διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής και ζζ. στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

β. Τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή νομικού προσώπου περιλαμβάνουν:
αα. επωνυμία, ββ. διεύθυνση έδρας, γγ. ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο νόμιμου εκπροσώπου, δδ. αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου και εε. στοιχεία επικοινωνίας, και ειδικότερα αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως προς τη δυνατότητα του παρόχου να ταυτοποιεί τον συνδρομητή και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, και η παρ. 1 του άρθρου 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Κατά τη σύναψη σύμβασης παρόχου με συνδρομητή, περιλαμβανομένης και της σύμβασης αλλαγής παρόχου λόγω φορητότητας των αριθμών, ο πάροχος οφείλει να ζητήσει, συλλέξει και αποθηκεύσει τα στοιχεία ταυτότητας συνδρομητή και να προβεί στην αντιστοίχισή τους με την κάρτα ταυτότητας συνδρομητή της περ. στ’ της παρ. 7 του άρθρου 2, καθώς και με τα λοιπά διαθέσιμα στοιχεία. Σε περίπτωση που ο χρήστης του κινητού τερματικού είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον συνδρομητή, ο συνδρομητής υποχρεούται να αναφέρει με υπεύθυνη δήλωσή του τα στοιχεία του χρήστη, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2.

Οι πάροχοι μπορούν να συλλέγουν και να τηρούν τα στοιχεία ταυτοποίησης είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των ανωτέρω εγγράφων.

Ο πάροχος δύναται να ταυτοποιεί τον συνδρομητή και να συλλέγει και αποθηκεύει τα στοιχεία ταυτότητας του που ορίζονται στην παρ. 4 του άρθρου 2, και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.), κατόπιν ειδικής και ρητής συγκατάθεσης του συνδρομητή.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3783/2009 τροποποιείται ως προς τον τύπο της δήλωσης του συνδρομητή περί μη καταχώρισης και διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η υποχρέωση παροχής των στοιχείων ταυτότητας συνδρομητή είναι ανεξάρτητη του δικαιώματος αυτού να ζητήσει είτε κατά τη σύναψη της σύμβασης είτε σε μεταγενέστερο χρόνο, με ρητή δήλωσή του, τη μη καταχώρισή του στον ενοποιημένο τηλεφωνικό κατάλογο στο πλαίσιο της καθολικής υπηρεσίας και σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους συνδρομητών κατά τους όρους του άρθρου 10 του ν. 3471/2006 (Α’ 133).»

ΠΗΓΗ

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}#main-content .dfd-content-wrap {margin: 0px;} #main-content .dfd-content-wrap > article {padding: 0px;}@media only screen and (min-width: 1101px) {#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars {padding: 0 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars > #main-content > .dfd-content-wrap:first-child {border-top: 0px solid transparent; border-bottom: 0px solid transparent;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width #right-sidebar,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width #right-sidebar {padding-top: 0px;padding-bottom: 0px;}#layout.dfd-portfolio-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel,#layout.dfd-gallery-loop > .row.full-width > .blog-section.no-sidebars .sort-panel {margin-left: -0px;margin-right: -0px;}}#layout .dfd-content-wrap.layout-side-image,#layout > .row.full-width .dfd-content-wrap.layout-side-image {margin-left: 0;margin-right: 0;}